Mel Cilgwenyn

Your own Bespoke Honey

Mêl Eich Hun

Ydych chi erioed wedi meddwl beth fyddai hi fel i gael eich cychod gwenyn a'ch mêl eich hun? Rydym yn cynnig gwasanaeth wedi'i deilwra i fynd a ffwrdd a'r holl drafferth gyda cadw gwenyn, ond yn cadw'r manteision.

Gallech fod yn siop lle'r hoffech werthu eich mêl hun. Gallech fod yn westy bach yn cynnig eich mêl hun wrth y bwrdd brecwast. Gallech fod yn gwmni lle fyddech yn rhoi mêl fel anrheg i'ch aelodau staff am y gwasanaeth rhagorol. Gallech fod yn fwyty sy'n gweini mêl eich hun yn eich dysglau unigryw a pwrpasol eich hun. Gallech hyd yn oed fod yn chwilio am anrheg unigryw ar gyfer rhai sy'n mynychu eich priodas. Gallech fod yn rhywun sydd eisiau eich mêl hun ar gyfer eich defnydd personol, ond heb y profiad na'r amser i drafod gwenyn eich hun.

Defnydd Personol

Os ydych chi wedi bod yn awyddus i gadw gwenyn, ond heb yr amser i'w roi iddo, rydym yn cynnig gwasanaeth lle y gallwn gyflenwi'r holl offer angenrheidiol a rheoli eich gwenyn ar eich rhan.

Am tal llogi bach fyddwn yn edrych ar ôl eich gwenyn a darparu'r holl offer sydd angen. Bydd croeso hefyd i chi weld beth yr ydym yn gwneud, mewn gwisg addas felly ni ddylech gael eich pigo!

Y cyfan sydd angen arnoch yw un metr sgwâr i bob cwch gwenyn a galluogi mynediad wythnosol i ni. Nid oes angen ehangder mawr neu ardd i gadw gwenyn. Yn gyfnewid, byddwch yn derbyn yr mêl i gyd o'r cychod gwenyn. Am fwy o fanylion am hyn anfonwch neges drwy'r blwch isod, neu ysgrifennwch e-bost atom yn uniongyrchol trwy sales@bees.wales.

Ar gyfer Busnes

Mae gan cadw gwenyn y potensial i gynyddu nifer yr ymwelwyr, gwerthiant a hefyd darparu ffrwd incwm ychwanegol. Rydym yn cynnig ein profiad ac arbenigedd i fusnesau, yn gymryd i ffwrdd costau sefydlu a'r amser angenrheidiol i reoli'r cychau ar eich rhan.

Dylai'r gost sy'n gysylltiedig â'i gofal cael eu adenill yng ngwerthiant y mêl a gynhyrchir, neu'n gyfartal yn gost os ddefnyddir mewn dysglau bwyty neu fel anrhegion. Nid yn unig y dylai'r incwm o werthu dalu am ein tal, ond hefyd y dylai ddarparu elw bach ochr yn ochr â'r holl manteision eraill.

Bydd cadw gwenyn yn eich busnes yn hybu bioamrywiaeth, yn helpu i gydbwyso'r amgylchedd ac yn rhoi effaith amgylcheddol ffafriol ar unwaith, yn enwedig o'i gymharu â blannu coed newydd. Mae gwenyn, wedi'r cyfan, yn hanfodol i iechyd y ecosystem. Bydd hyn i gyd yn cynyddu proffil amgylcheddol eich busnes pan ystyrir bod gwenyn yn cael yn dirywio, gan ychwanegu nodweddion gwyrdd a fydd yn unigryw.

Byddwch hefyd yn cael mêl unigryw a gasglwyd yn uniongyrchol oddi wrth eich lleoliad, llawn blas (a gadwyd gan ein dechneg hidlo oer), yn ddewis iach i gymharu a siwgr wedi prosesu'n drwm ac ystyrir ei fod yr ateb gorau ar gyfer lleihau clefyd y gwair ymhlith anhwylderau eraill. Gall mêl hwn cael ei werthu yn uniongyrchol i'r cyhoedd o dan eich brand eich hun neu ei ddefnyddir yn y bwyty (os oes gennych un) gan lleihau milltiroedd bwyd ac ôl-troed carbon eich prydau, yn ogystal â chael eu gweld fel masnachu foesegol tra'n pwysleisio bod gennych cychod gwenyn.

Mae ymchwil marchnad diweddar wedi dangos bod y manteision amgylcheddol o gadw gwenyn, mêl fel cynnyrch iechyd, ei ôl-troed carbon isel cynhenid, yn ogystal â lleihau milltiroedd bwyd atseinio yn arbennig gyda grwpiau cymdeithasol-economaidd ABC1.

Gall cadw gwenyn gynhyrchu diddordeb sylweddol drwy gydol y flwyddyn gyda storïau newyddion ffafriol yn y cyfryngau lleol, cenedlaethol a chymdeithasol, gan wella cydnabyddiaeth brand a enw, cynyddu chwsmeriaid, gwesteion ac ymwelwyr. Mae manteision iechyd yn gysylltiedig â mêl da o ffynonellau lleol, megis 'pinocembrin' - gwrthocsidydd sy'n gysylltiedig â gwella gweithrediad yr ymennydd. Gwenyn yw'r unig pryfed sy'n cynhyrchu bwyd a fwyteir gan pobol a'r unig fwyd sy'n cynnwys yr holl sylweddau sy'n angenrheidiol i gynnal bywyd, yn cynnwys ensymau, fitaminau, mwynau, a dŵr.

Am restr lawn o sut y gall cadw gwenyn elwa'ch busnes, danfonwch e-bost yn uniongyrchol at sales@bees.wales, neu fel arall gallwch ffonio ar 07988 874608.